Vedtægter for Enhedslisten i Viborg

Afdelingen er oprettet i henhold til vedtægterne for partiet Enhedslisten – de rød-grønne.

1. Navn
Afdelingens navn er Enhedslisten i Viborg.

2. Formål

Som lokalafdeling af Enhedslisten – de rød-grønne tilslutter afdelingen sig partiets grundlag og idé.

Afdelingens formål er at udvikle, udbrede og styrke Enhedslistens politik i Viborg Kommune.

Afdelingen skal desuden danne ramme om medlemmernes drøftelse af partiets program, politik og aktiviteter med henblik på at øve indflydelse herpå i henhold til vedtægterne for partiet.

3. Medlemmer

Medlemmer af Enhedslisten, som bor i Viborg Kommune, er medlemmer af afdelingen. Medlemmer af Enhedslisten, som bor i tilgrænsende kommuner uden lokalafdeling kan blive medlem af afdelingen.

Afdelingens virksomhed hviler på medlemmernes frivillige aktivitet.

Der er mulighed for passivt medlemskab.

Det forventes, at medlemmerne holder afdelingen orienteret om deres lokalpolitiske aktivitet.

Kontingent opkræves af Enhedslistens landsorganisation. Der opkræves ikke

et særligt lokalt kontingent.

Socialistisk UngdomsFront-Viborg kan deltage i alle afdelingens møder med en observatør.

4. Afdelingens ledelse

Afdelingens ledelse er kollektiv. Initiativer iværksættes og beslutninger træffes på afdelingsmøder og bestyrelsesmøder. Der vælges ingen formand.

Beslutninger træffes ved konsensus eller almindeligt stemmeflertal.

Ved personvalg vælges de kandidater, som får det højeste stemmetal.

5. Afdelingsmøder

Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed. Her drøftes og besluttes afdelingens politiske linje og aktiviteter, og her vælges afdelingens bestyrelse og delegerede.

Alle medlemmer af afdelingen indkaldes til afdelingsmøderne, har her tale- og stemmeret og er valgbare. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. På møderne vælges dirigent og referent efter indstilling fra bestyrelsen.

Der afholdes mindst 2 afdelingsmøder årligt.

Om foråret indkaldes til et afdelingsmøde forud for Enhedslistens årsmøde. På mødet drøftes hovedbestyrelsens oplæg til årsmødet m.v., og der vælges delegerede m.v. i henhold til Enhedslistens vedtægter.

Først på efteråret indkaldes til et afdelingsmøde, hvor mindst disse punkter behandles:

  • Bestyrelsens beretning og regnskab for det forløbne år.
  • Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
  • Behandling af forslag.
  • Beslutning om bestyrelsens størrelse og valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • Udpegning af folketingskandidat(er) for Viborg øst- og vestkreds.
  • I året forud for kommunalvalg beslutning om opstilling til byrådet og i givet fald kandidatliste og opstillingsform.

Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse og dagsorden, som udsendes til medlemmerne mindst 3 uger inden mødet. Begrundede forslag fra bestyrelse og medlemmer til beslutninger udsendes mindst 1 uge inden mødet.

Der vælges mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, og mødedeltagerne kan stemme på et antal højst svarende til bestyrelsens størrelse.

En fjerdedel af afdelingens medlemmer kan kræve indkaldelse med motiveret dagsorden af et afdelingsmøde.

6. Afdelingsbestyrelsen

Bestyrelsen skal arbejde for beslutninger taget på Enhedslistens årsmøde og på afdelingsmøderne.

Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og kan tage initiativer, træffe beslutninger og udtale sig på afdelingens vegne. Større beslutninger skal forelægges et afdelingsmøde.

Bestyrelsen holder afdelingens medlemmer orienteret om afdelingens aktiviteter, og behandler forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen kan udpege arbejdsgrupper og ansvarlige for særlige opgaver, for eksempel partiets kampagner, samt udpege medlemmer til poster i samarbejdsprojekter, råd og nævn.

Bestyrelsen arrangerer medlemsmøder, offentlige møder og kampagner om landspolitiske og lokale emner.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med kontaktperson, kasserer, hjemmesideredaktør og eventuelt andre særligt ansvarlige, for eksempel ”tovholdere” i arbejdsgrupper.

Kontaktpersonen er ansvarlig for den løbende kontakt med enkeltmedlemmer, med landskontoret og regionalbestyrelsen, samt for afdelingens protokol og dokumenter.

Bestyrelsen fastlægger selv sine møder, som er åbne for alle medlemmer.

Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.

7. Vedtægter m.v.

Afdelingens vedtægter skal stemme overens med Enhedslistens vedtægter.

Vedtægtsændringer kan ske ved beslutning på et afdelingsmøde, og skal bekræftes på det følgende afdelingsmøde.

Opløsning af afdelingen kan ske efter samme procedure, og skal godkendes af partiets hovedbestyrelse. Afdelingens aktiver tilfalder i givet fald Enhedslisten – de rød-grønne.

Vedtaget på afdelingsmødet den 13. september 2012